ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Văn bản số 1114/SGD&ĐTGDTrH ngày 11/8/2022 hướng dẫn các đơn vị về việc xây dựng và tổ chức cho học sinh đăng ký tổ hợp các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với lớp 10 năm học 2022-2023.

signed_signed_92022160454pm_cong.pdf

Văn bản

CÁC TỔ HỢP MÔN HỌC LỰA CHỌN, CỤM CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

new
Ngày đăng
16/09/2022

Tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 và các biến thể mới trên địa bàn tỉnh và đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

new
Ngày đăng
08/02/2022

Triển khai hướng dẫn mới về phòng chống COVID-19

new
Ngày đăng
08/02/2022

THONG TU' QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

new
Ngày đăng
08/02/2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

new
Ngày đăng
13/10/2021

Nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ 10/2021

new
Ngày đăng
07/10/2021

Thông tư 26/2020/TT-BGD Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

new
Ngày đăng
07/10/2021

THÔNG TƯ 27/2020/TT- BGD BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

new
Ngày đăng
07/10/2021

Thông tư 22/2021/TT - BGD. Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

new
Ngày đăng
07/10/2021

Văn bản quy định hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục

new
Ngày đăng
07/10/2021